Fókuszban a szakképzés – MKIK – Zalai Hírlap (11.06.)

Az átalakuló szakképzési rendszerről dr. Klész Tibor, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) gyakorlati képzési osztályának vezetője tartott előadást. Az új szabályozás egyik központi eleme a szakképzési munkaszerződés. Az átállási folyamat négy-öt év alatt zajlik majd le - fogalmazott az osztályvezető. Megmarad a szoros együttműködés a szakképző iskolákkal, a képzőknek velük egyeztetve kell a képzési programot elkészíteniük.

Fókuszban a szakképzés

Az átalakuló rendszerről kaptak tájékoztatást a duális képzők

ZALAEGERSZEG Az idei év­től átalakult a szakképzési rendszer, a duális képzés új jogszabályi környezetet ka­pott. Az új információkról és lehetőségekről a Zala Me­gyei Kereskedelmi és Ipar­kamara vállalkozói fórum keretében tájékoztatott.

Fókuszban a szakképzés cím­mel, konzultációval egybekö­tött tájékoztató előadásra várta és hívta a kamara azokat a vál­lalkozásokat, amelyek duális képzőhelyként duális partner­ként működtek eddig, illetve amelyek szeretnének csatla­kozni ehhez a képzéshez.

- Új szakképzési törvény és új végrehajtási rendelet szüle­tett. Szinte mindenki számára új a rendszer, amely új lehe­tőségeket nyújt a vállalkozá­soknak, a képzőknek. Ezek­ről a változásokról a rendszer bemutatásával folyamatosan szeretnénk tájékoztatni a cé­geket - mondta elöljáróban Bangó-Rodek Viktória szak­képzési csoportvezető.

Az átalakuló szakképzési rendszerről dr. Klész Tibor, a Magyar Kereskedelmi és Ipar­kamara (MKIK) gyakorlati képzési osztályának vezetője tartott előadást.

Az átállás négy-­öt év alatt megy majd végbe

- Az új szabályozás egyik központi eleme a szakképzési munkaszerződés. Az átállási folyamat ncgy-öt év alatt zaj­lik majd le - fogalmazott az osztályvezető.

Megmarad a szoros együtt­működés a szakképző iskolák­kal, a képzőknek velük egyez­tetve kell a képzési programot elkészíteniük. Újdonság, hogy a duális képzők a szakmai el­méleti oktatást is felvállalhat­ják. Új szemlélet is megjelent: a tanulási eredmény alapú képzés (TEA), amelynek célja, hogy a tanuló azt a végső tudást érje el, amelyre később a mun­kaerőpiacon szüksége lesz. A duális szakképzés finanszíro­zási rendszere megmarad, de részben át is alakul. Megjelenik a képzésben a sikerdíj a kép­zőknek, s szakképzési munka­szerződést csak a szakmai ok­tatásban lehet kötni szakmára.

Kárpát Kinga, az MKIK gyakorlati képzési osztályá­nak duális képzési koordináto­ra arról beszelt: az új képzési program új feladatok elé állítja a képzőket. Új kihívás a köte­lező képzési program elkészí­tése, a képzésben részt vevő személy értékelő és minősítő rendszerének kidolgozása, valamint az oktatás minőség­biztosítása is. Az új rendszer nagyobb tudatosságot igényel a duális képzőktől. Zárásként dr. Kovács Miklós, a Gépészet ÁKT elnöke az ágazati kész­ségtanácsok szerepéről, tevé­kenységéről beszelt.        Jl