Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezményei

Gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozókfizetési kedvezményei

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik. Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési (NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások)kötelezettség teljesítését, aminek áthidalására a törvényikeretek között,kérelemre az alábbi fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

  • fizetési halasztás,
  • részletekben történő megfizetés,
  • mérséklés illetve elengedés.

Fizetési kedvezmény iránti kérelmetaz elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezeta FAG01, az egyéni vállalkozókpedig a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő. Az űrlapok az alábbi útvonalon érhetők el:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az egyéni vállalkozókfizetési kedvezményre irányuló kérelmealapján folytatottelsőfokú eljárás illetékmentes.

A gazdálkodó szervezetek–ide nem értve az egyéni vállalkozókat –által aNAV-nálkezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló eljárás illetéke 10000 forint, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számlára kell megfizetni (NAV eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések bevételi számla).

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedésecsak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásraengedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el), azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó-és járuléktartozás mérséklésére (elengedésére).A mérséklés engedélyezésének feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás)engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása,és hogy a fizetési nehézség kialakulása nem az adózónakfelróható mulasztás eredménye.A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti. Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont jellegű fizetési kötelezettségekre.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeikmiatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésükteljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja megegyezik a fentiekben leírtakkal.

Az adózóknak bármikor lehetőségükvan arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

 A izetési kedvezmények részletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 30.1 (gazdálkodó szervezetek) és 30.2(egyéni vállalkozók) számú információs füzetekben, az alábbi elérési úton:

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020