Magánszemélyek, egyéni vállalkozókfizetési kedvezménye

Magánszemélyek, egyéni vállalkozókfizetési kedvezménye

 

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV)a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik. Ezek az objektív körülmények hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési(NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok és egyéb tartozások)kötelezettség teljesítését, melynek áthidalására a törvényikeretek között,kérelemreaz alábbi fizetési kedvezményekengedélyezhetők:

  • fizetési halasztás,
  • részletekben történő megfizetés,
  • mérséklés illetve elengedés.

A fizetési kedvezmény iránti kérelmetaz elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók a FAM01űrlapon terjeszthetik elő.Az űrlap az alábbi útvonalon érhetőel:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják akérelemneka fenti adatlap használatával,elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon történő beküldés mellett is,levél formában vagy a NAV internetes honlapján az „Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához" menüpontbanelérhető adatlapkitöltésével, az alábbi elérési útvonalon:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap

A papíralapú kérelmet az illetékes adó-és vámigazgatósághoz címezve kell előterjeszteni. Amagányszemély és az egyéni vállalkozóadózófizetési kedvezményre irányuló kérelmealapján folytatottelsőfokú eljárás illetékmentes.

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásraengedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el), azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által természetes személytől levont adó-és járuléktartozás mérséklésére (elengedésére).A mérséklés engedélyezésének feltétele,magánszemély kérelmére a megélhetés súlyos veszélyeztetettsége, egyéni vállalkozók esetébena gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

A fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása.A koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózóknak fel nem róható,objektív körülmény. Ennek figyelembe vételével a NAV a fizetési halasztást,a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeikmiatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésükteljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja megegyezik a fentiekben leírtakkal.

Az adózóknak bármikor lehetőségükvan arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék a tartozásukat.

A fizetési kedvezmények részletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 30.2számú információs füzetben, az alábbi elérési úton:

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020