MAGYAR KÖZLÖNY 129. SZÁM - 2020. MÁJUS 29., PÉNTEK

"a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról*"

II. Törvények

2020. évi XLIII. törvény
a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról*

1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

1. § A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

a)  20/B. § (2) bekezdés b) pontjában a „visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §),”

szövegrész helyébe a „visszaélés kábítószer-prekurzorral (1978. évi IV. törvény 283/A. §), pénzmosás (1978. évi

IV. törvény 303. §),” szöveg,

b)  20/B. § (2) bekezdés c) pontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem

és kényszermunka” szöveg és a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 370–376. § és 379–380. §)” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 370–376. §, 380. § és a 2020. december 31-éig hatályban volt Btk. 379. §), pénzmosás (Btk. 399. §)” szöveg lép.

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása

2. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont]” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], kényszermunka [az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont]” szöveg lép.

3. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

3. § (1) A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 64. § h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek és az Rtv. 64. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A rendőrség)
„h) fedett nyomozó, illetve a valódi céljának leplezésével működő szervezet (a továbbiakban: fedőintézmény) védelme érdekében,

i) a rendőrséggel titkosan együttműködő személy bevonása, ellenőrzése, védelme, valamint az általa rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése érdekében, valamint
j) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján titkosan együttműködő személy bevonása, ellenőrzése, védelme, valamint az általa rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése érdekében”

(az e törvényben meghatározott szabályok alapján folytathat titkos információgyűjtést.)

(2) Az Rtv. 65. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A rendőrséggel titkosan együttműködő személy bevonása, védelme, ellenőrzése, valamint az általa rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése érdekében akkor folytatható titkos információgyűjtés, ha az attól várt információk
a) a rendőrséggel titkosan együttműködő személy lelepleződésének megelőzése, vagy az ellene, illetve rá tekintettel a hozzátartozója ellen irányuló személy elleni erőszakos bűncselekmény megelőzése érdekében,
b) az együttműködés lehetősége, az együttműködés fenntartása, illetve a titkos együttműködési megállapodás megkötésének kérdésében való döntéshez,
c) a rendőrséggel titkosan együttműködő személyre vonatkozó információ ellenőrzése érdekében, vagy
d) a rendőrséggel titkosan együttműködő személy által rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése céljából szükségesek.” 

(3) Az Rtv. 65. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A büntetőeljárásról szóló törvény alapján titkosan együttműködő személy bevonása, ellenőrzése, védelme, valamint az általa rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése érdekében akkor folytatható titkos információgyűjtés, ha az együttműködés lehetősége, az együttműködés fenntartása, illetve a titkos együttműködési megállapodás megkötésének kérdésében való döntéshez, a titkosan együttműködő személy vagy rá tekintettel a hozzátartozója ellen irányuló személy elleni erőszakos bűncselekmény megelőzése érdekében szükséges, illetve ha az információ valóságtartalma iránt kétség merül fel.”

(4) Az Rtv. 65/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rendőrséggel titkosan együttműködő személy, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény alapján titkosan együttműködő személy bevonása, ellenőrzése, védelme, valamint az általa rendelkezésre bocsátott információk ellenőrzése céljából bírói engedélyhez kötött eszköz nem alkalmazható.”

(5) Az Rtv. 66. § (1a) bekezdésében a „rendőrség a titkosan együttműködő” szövegrész helyébe a „rendőrség az e törvény, valamint a büntetőeljárásról szóló törvény alapján igénybe vett titkosan együttműködő” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az Rtv. 91/A. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontjában az „az emberkereskedelem és” szövegrész.

4. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

5. § A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény

a)  23. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai

intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §),” szövegrész helyébe a „számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása (1978. évi IV. törvény 300/E. §), pénzmosás (1978. évi IV. törvény 303. §),” szöveg,

b)  23. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „emberkereskedelem” szövegrész helyébe az „emberkereskedelem és kényszermunka” szöveg, a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 370–373. §, 375–376. §, 379–380. §),” szövegrész helyébe a „vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 370–373. §, 375–376. §, 380. § és a 2020. december 31-éig hatályban volt Btk. 379. §),” szöveg, valamint a „költségvetési csalás (Btk. 396. §),” szövegrész helyébe a „költségvetési csalás (Btk. 396. §), pénzmosás (Btk. 399. §),” szöveg lép.

5. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

6.§A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 8. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat)
„h) az ügyészség, a nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok megkeresése alapján közreműködik az adatkérő által jogszerűen kezelhető adat igénylésében,”

7.§(1) Az Nbtv. 3. számú melléklet 2.15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Súlyos bűncselekmények:)

„2.15. emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 192. § (1)–(6) bekezdése],” (2) Az Nbtv. 3. számú melléklet 2.62. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Súlyos bűncselekmények:)

„2.62. orgazdaság [a 2020. december 31-éig hatályban volt Btk. 379. § (1) és (3)–(6) bekezdése],” (3) Az Nbtv. 3. számú melléklet 2.70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Súlyos bűncselekmények:)

„2.70. pénzmosás [Btk. 399. § (1)–(7) bekezdése, 400. § (2) bekezdése],”