MAGYAR KÖZLÖNY 132. SZÁM - 2020. JÚNIUS 3., SZERDA

"a veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről"

III. Kormányrendeletek

A Kormány 258/2020. (VI. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során teendő egyes, a vasúti közlekedést érintő intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2020. június 16-án hatályos

2. § 6. pont 6.1., 6.2. és 6.6. alpontját,

2. § 7. pont 7.3–7.13. alpontját,

10. § (1) bekezdés b) pontját,

31. § (6)–(8) bekezdését,

33. §-át megelőző alcím címét és 33. §-át,

35. § (1)–(2a) és (3)–(7) bekezdését,

36/I. §-át megelőző alcím címét,

36/I. § (1) és (1a)–(1g) bekezdését,

36/I. §-át követő alcímet,

80. § (1) bekezdés b), i), j), p), t), u) és v) pontját,

80/A. § (3), (3b) és (3c) bekezdését,

80/E. § (3a) bekezdését,

80/F. §-át követő alcímét,

87/I. §-át,

89. § (1) bekezdés a) és d) pontját, (2) bekezdés i) és j) pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Vtv. 2020. június 16-án hatályos

2. § 2. pont 2.19. alpontját és 88. § (2) bekezdés 28. pontját,

9/C. § (3) bekezdését,

10. § (1) bekezdés c) pontját,

32/A. § (3), (4) és (6) bekezdését,

35. § (5a) bekezdés c) és f ) pontját, (8) bekezdés nyitó szövegrészét és a) pontját,

36/I. § (3) és (4) bekezdését, valamint (5) bekezdés a) pontját,

80. § (1) bekezdés r) pontját,

81. § (9) bekezdés nyitó szövegrészét és a) pontját, (16a) bekezdés c) pontját,

84/A. § (2) bekezdését,

85. § (1) bekezdését,

85/C. § (1) bekezdését,

85/F. § (1) bekezdését,

85/O. §-át,

88. § (2) bekezdés 3. pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3) A Vtv. 2020. június 15-én hatályos 35. § (5a) bekezdés d) pontját 2020. október 31-éig kell alkalmazni.

2. § (1) A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kbvt.) 2020. június 16-án hatályos

3. § (7) bekezdés j) pontját,

7. § (1) bekezdés f ) pont fe) alpontját,

10/C. § (1) bekezdését,

14/A. §-át,

15. § (2a) bekezdés c)–e) pontját,

23. § (1) bekezdés c) pontját

2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(2) A Kbvt. 2020. június 16-án hatályos 1. 2. § l) pontját,
2. 3. § (4) bekezdését,
3. 5. § (1) bekezdését,

4. 9. § (1) bekezdését,
5. 14. §-át,
6. 15. § (2b) bekezdés a) pontját,
7. 16. § (6) bekezdését,
8. 19. § (2) bekezdését
2020. október 31-éig nem kell alkalmazni, azzal, hogy e rendelkezések tekintetében a 2020. június 15-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(3) A Kbvt. 2020. június 15-én hatályos 9. § (1) bekezdés a) pontját 2020. október 31-éig kell alkalmazni.

3. § A közlekedési hatóság 2020. október 31-éig ellátja Magyarországon a közösségi vasutak biztonságáról, valamint a vasúttársaságok engedélyezéséről szóló 95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúrakapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról szóló, 2004. április 29-i 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti vasútbiztonsági hatóság feladatait. 

4.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. június 16. napján lép hatályba. (2) Az 5. § 2020. július 1-jén lép hatályba. 

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1281/2020. (VI. 3.) Korm. határozata
a koronavírus-járvány elleni nemzetközi fellépés elősegítésére felajánlott magyar hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról

A Kormány

támogatja a koronavírus-járvány (a továbbiakban: járvány) elleni fellépést, és azt, hogy nemzetközi együttműködés

keretében közös erőfeszítések történjenek a világjárvány további terjedésének megelőzésére, valamint a járvány

elleni oltóanyag kifejlesztése céljából;

az 1. pontban foglalt célok elérése érdekében 2020. május 4-én az Európai Bizottság koordinációjában a járvány

elleni fellépéshez szükséges védőoltások, terápiás gyógyszerek és diagnosztikai eszközök kutatásának és fejlesztésének támogatására összehívott felajánlási konferencián, a visegrádi országok felajánlásának részeként, oltóanyag-kutatás céljára 750 000 euró felajánlást tett;

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon 267 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezés Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából biztosított előirányzat terhére;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti felajánlás teljesítéséről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a magyar hozzájárulásról tájékoztassa a nemzetközi partnereket és

intézményeket.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

A Kormány 1282/2020. (VI. 3.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről

A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus- járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport (a továbbiakban: jogcímcsoport) eredeti 100 000 000 000 forint keretösszegén felül további 69 330 000 000 forint forrás biztosításáról a jogcímcsoport javára.

[page4image663378496]

Felelős: pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök