MAGYAR KÖZLÖNY 133. SZÁM - 2020. JÚNIUS 4., CSÜTÖRTÖK

"az autós zenei rendezvényekről"

III. Kormányrendeletek

A Kormány 259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete az autós zenei rendezvényekről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. § (1) Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról szóló 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet alapján 2020. május 29. napja és 2020. május 31. napja között megtartott

a)  autós könnyűzenei koncertekkel kapcsolatos pozitív biztonsági és járványügyi tapasztalatokra,

b)  az autós könnyűzenei koncertek közönség általi kedvező fogadtatására, valamint

c)  az autós zenei rendezvényekre felmerült igények kielégítésére figyelemmel indokolt, hogy az autós zenei rendezvények megrendezésére sor kerülhessen.
(2) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, az autós zenei rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésétől, valamint a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – megtartható.
(3) Az autós zenei rendezvény olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépkocsiban tartózkodnak a rendezvény során.

2. § (1) A szervező határozza meg az autós zenei rendezvény látogatásának feltételeit.
(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés szerinti feltételek betartatása a szervező felelőssége.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

 4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

 

A Kormány 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelete
egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és k) pontjában, valamint (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el: 

1. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

 1. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet] 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

2.§ (1) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet] 4. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:)

„k) a kormányzati elektronikus aláírás és aláírás-ellenőrzési szolgáltatás – amely a kormányzati Elektronikus Aláírás-Ellenőrző Szolgáltatás, a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver (a továbbiakban: KEAASZ), a KEAASZ-ra épülő, a kormányzati igazgatás szerveinek tisztviselőire vonatkozó elektronikus dokumentumban foglalt munkáltatói intézkedések elektronikus aláírását támogató eKÁT rendszer, valamint a Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrzési WEB-szolgáltatás részszolgáltatásokból tevődik össze – vonatkozásában a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t,”

(2) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § (1) A 4. § c) pontja szerinti biztonságos kézbesítési szolgáltatásához kapcsolódóan a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. kézbesítési tárhelyet biztosít
a) természetes személyek részére (Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás regisztrációhoz kapcsolódó tárhely), b) gazdálkodó szervezetek részére (gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely), valamint
c) együttműködő szervek részére (hivatali tárhely).
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti tárhelyszolgáltatás részszolgáltatásait képező cégkapu-regisztrációt és a regisztrációk ellenőrzését támogató alkalmazás alkalmazásüzemeltetési és alkalmazásfejlesztési feladatait a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. látja el.”

(3) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az e rendeletben szereplő elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtásához szükséges informatikai infrastruktúra környezetet – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a Kormányzati Adatközpontban, a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben előírtak szerint működteti.
(5) A 4. § c) pontja vonatkozásában a Magyar Posta Zrt., valamint a 3. § (2) bekezdésében, a 4. § g) pont ga) alpontjában, a 4. § n) pontjában, valamint a 7. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott szervezetek a rendelet szerinti kijelölésük alapján kötelezően ellátandó elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat – a 4. § g) pont ga) alpontja esetében az érintett szervezetek útján – saját infrastruktúra környezetükben biztosítják.”

(4) A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a 7/E. §-t követően a következő 5/E. alcímmel egészül ki:

„5/E. Jogutódlásra vonatkozó szabályok

7/F. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) jogelőd szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amelynek egy adott közszolgáltatás nyújtására vonatkozó kijelölése a jogszabály módosítása révén megszűnik;

b) jogutód szolgáltató: e rendelet szerinti közszolgáltatás nyújtására kijelölt olyan szervezet, amely az adott, a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatokat a jogelőd szolgáltatótól átveszi.
(2) Az e rendeletben meghatározott a közszolgáltatások jogutódlására a jogelőd szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségeként meghatározott egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások nyújtásával összefüggő feladatoknak e rendelet szerint a jogutód szolgáltató által történő átvételére (a továbbiakban: jogutódlás) – amennyiben kormányrendelet másképp nem rendelkezik – a 7/G. és 7/H. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

7/G. § (1) A jogutódlás kiterjed különösen
a) a vagyonkezelői jogot is ideértve a vagyoni jogokra és kötelezettségekre,
b) az átvételre kerülő feladatok ellátásához szükséges ingó eszközállományra,
c) a feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, valamint a munkaviszonyukra és
d) az átvételre kerülő feladatokhoz kapcsolódó központi költségvetési források felhasználására.
(2) A jogutódlás kiterjed az átvételre kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az ellátásukhoz kapcsolódó valamennyi feladatra, jogosultságra és kötelezettségre, továbbá valamennyi, az átvételre kerülő feladat ellátását szolgáló jogviszonyra, ideértve a 10. § (2) bekezdése szerinti vagyonelemeken folyamatban lévő értéknövelő beruházásokra vonatkozó szerződéseket is, valamint a közszolgáltatás nyújtásával összefüggésben a jogelőd szolgáltató által megkötött közbeszerzési tárgyú és egyéb szerződésekre.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogutódlás nem terjed ki a jogelőd szolgáltató kedvezményezetti jogállásából fakadó európai uniós támogatásból megvalósuló projektekre és az azokban a kedvezményezettet megillető jogokra és terhelő kötelezettségekre.
(4) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás tekintetében az átvételre kerülő feladatok ellátásához kapcsolódó feladatot ellátó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője az adott feladat tekintetében jogutód szolgáltató vezetője. Az átvételre kerülő feladathoz kapcsolódó jogviszonyok alatt minden jog és kötelezettség értendő. A jogutódlás keretében átvételre kerülő foglalkoztatottak létszámában és személyében a tulajdonosi jogot közvetlenül vagy közvetve gyakorló miniszter dönt.
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogutódlás szerinti változás a jogviszony időtartamának – kinevezés vagy munkaszerződés szerinti – határozatlan vagy határozott idős, valamint a munkaidő teljes vagy részmunkaidős jellegén nem változtat.
(6) A jogutód szervnél továbbfoglalkoztatott személyek munkáltatói kölcsönei vonatkozásában a jogutód szerv a jogelőd szerv jogutódja.
7/H. § (1) A jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató között e rendelet szerinti feladatátvétellel összefüggő vagyonkezelési jogviszonyban bekövetkező jogutódlással kapcsolatos rendelkezések végrehajtása során a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A jogelőd szolgáltató vagyonkezelésében álló azon vagyonelemek tekintetében, amelyek az e rendelet hatálybalépésének napjától a jogutód szolgáltató feladatellátását szolgálják, a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésébe a jogutód szolgáltató – mint jogutód – e rendelet hatálybalépésének napján belép.
(3) A jogelőd szolgáltató által a (2) bekezdés szerinti vagyonra vonatkozóan megkötött szerződésekbe a jogutódlás napjával a jogelőd szolgáltató helyébe a jogutód szolgáltató lép.
(4) A jogelőd szolgáltató e rendelet hatálybalépésének napján köteles a (2) bekezdés szerinti vagyonelemeket az általa felvett – a vagyonelemek mennyiségét, tényleges előfordulásának helyét és az e rendelet hatálybalépésének napján a könyveiben nyilvántartott nettó könyv szerinti értékét tartalmazó – tételes leltár alapján a jogutód szolgáltató részére átadni.
(5) A jogutód szolgáltató a (4) bekezdésben meghatározott tényleges birtokbavételt jelentő leltár szerinti átvételt követően 30 napon belül kontroll-leltárt vesz fel, amelyet a felvételét követő 15 napon belül megküld a tulajdonosi joggyakorló részére a vagyonkezelési szerződés újraszabályozásának kezdeményezését tartalmazó kérelemmel együtt. A vagyonkezelési szerződés újraszabályozásáig a jogutód szolgáltató a jogelőd szolgáltató vagyonkezelési szerződésének szabályai szerint birtokolhatja, használhatja, és az átvett közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosíthatja az átvett vagyonelemeket, valamint köteles viselni az azzal kapcsolatos terheket.
(6) A (4) bekezdés szerinti leltárban szereplő, de a kontroll-leltár szerint részére ténylegesen át nem adott vagyonelemekről, azok hiányáról, valamint az esetleges többletről a jogutód szolgáltató a kontroll-leltár felvételét követő 15 napon belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet. Amennyiben a jogutód szolgáltató nem tapasztal hiányt, ennek tényéről a fenti határidőn belül tájékoztatja a jogelőd szolgáltatót, valamint a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetet.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerinti határidők elmulasztása esetén az esetleges (6) bekezdés szerinti eltérésekből fakadó leltárfelelősség a jogutód szolgáltatót terheli.
(8) A jogelőd szolgáltató a (4) bekezdés szerint felvett leltár alapján, annak felvételét követő 45 napon belül a vagyonelemeket kivezeti a vagyonnyilvántartásából e rendelet hatálybalépésének napjával, valamint kezdeményezi a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetnél azok vagyonnyilvántartásba vételét a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet által meghatározott formában.

(9) A (8) bekezdés szerint kezdeményezett vagyonnyilvántartási átvezetéseket a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet – amennyiben az rendelkezésre áll – a jogutód szolgáltató (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatásának figyelembevételével végzi el. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, úgy többlet esetén a jogelőd szolgáltató adatszolgáltatását, hiány esetén a jogutód szolgáltató adatszolgáltatását veszi alapul a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a vagyonnyilvántartás rendezéséhez, és az eltérésről tájékoztatja mind a jogelőd, mind a jogutód szolgáltatót azzal, hogy az eltérésből fakadó vagyonelemeket nem vezeti át a nyilvántartásán. Az adatszolgáltatásokból fakadó eltérés rendezése a jogelőd és jogutód szolgáltató feladata az államháztartás számvitelére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(10) A vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet a (8) bekezdés szerinti kérelem hiánytalan beérkezését követő 45 napon belül teljesíti a (9) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartási átvezetést és a jogutód szolgáltatót tájékoztatja a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról. Amennyiben a jogelőd szolgáltató és a jogutód szolgáltató adatszolgáltatása eltér, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet ennek tényéről, a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról való tájékoztatással egyidejűleg, a (9) bekezdésben foglalt kötelezettségekre való hivatkozással értesíti a jogelőd és a jogutód szolgáltatót.”

3. § A 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

a)  3. § (1) bekezdésében, 4. § a) pontjában, 4. § d) pont db) alpontjában, 4. § m) pontjában,

4. § q) pontjában a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t” szövegrész helyébe

a „KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t” szöveg,

b)  6. § (2) bekezdésében a „NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe a „NISZ

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., az Idomsoft Zrt., a Kopint-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.” szöveg, a „tevékenységeinek” szövegrész helyébe a „tevékenységeinek mint közfeladatnak” szöveg lép.

3. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KAK Korm. rendelet) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul. (3) A KAK Korm. rendelet 3. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az okos város központi platformszolgáltatás létrehozásáról és működtetéséről szóló 252/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet

a)  2. § (2) bekezdés a) pontjában a „3. § a) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § c) pontjában” szöveg,

b)  3. § a) pontjában a „közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „állami térinformatikai közszolgáltatás” szöveg lép.

5. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása

6. § Nem lép hatályba a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 19. §-a és 4. melléklete.

6. Záró rendelkezések

7.§ (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. (2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

8.§ (1) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök