MAGYAR KÖZLÖNY 135. SZÁM - 2020. JÚNIUS 5., PÉNTEK

"a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról"

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 16/2020. (VI. 5.) ITM rendelete a víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet módosításáról

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet (a továbbiakban: HSz.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Nem lép hatályba a nyaralóhajózással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 13/2020. (V. 8.) ITM rendelet 3. melléklet 2. pontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1. § és az 1. melléklet 2020. június 8-án lép hatályba. 

Dr. Palkovics László s. k., innovációért és technológiáért felelős miniszter

 

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1290/2020. (VI. 5.) Korm. határozata
a koronavírus világjárvány kulturális, művészeti szférát érintő hatásának enyhítéséről

A Kormány a koronavírus világjárvány által a kulturális élet szereplőinek okozott gazdasági nehézségek enyhítése érdekében egyetért az 1. mellékletben szereplő kulturális intézmények, illetve szervezetek 1. melléklet szerinti támogatásával; felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében a 2020. évben összesen 5 108 000 000 forint forrás biztosításáról. 

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök