MAGYAR KÖZLÖNY 42. szám - 2020. március 14., szombat

"az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)"

III. Kormányrendeletek

A Kormány 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelete

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1. § tekintetében a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára figyelemmel, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és ellenőrzési szabályok

1. § A Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és a legfőbb ügyész javaslatára rendkívüli ítélkezési szünet kerül elrendelésre.

2. § A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét.

2. Rendkívüli intézkedések

3. § (1) Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a továbbiakban: nyilvántartás) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.

(2) A nyilvántartás (1) bekezdés szerint meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az egészségügyi tevékenységvégzés nem szünetel.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. alcím rendelkezéseit a nyilvántartás megújítása iránt folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(3) A 2. alcím előírásait nem kell alkalmazni, ha az egészségügyi dolgozó nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. január 1. és 2020. december 31. között jár le, de a nyilvántartás megújítása iránti kérelem alapján a nyilvántartást vezető szerv e rendelet hatálybalépését megelőzően azt már megújította.

5. § Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:„3/A. § A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól különös méltánylást érdemlő esetben az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti főigazgatója felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg, haa) az érintett a 3. § (1) bekezdés

a) pontja szerinti egészségügyi vizsgálaton átesett,

b) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították meg, és

c) az érintettet a járványügyi hatóság nyilvántartásba vette.”

6. § A Korm. rendelet

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Koreai Köztársaság” szövegrész helyébe a „Koreai Köztársaság, Izrael Állam” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „területére nem” szövegrész helyébe a „területére – a 3/A. §-ban meghatározott kivétellel – nem” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében az „Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés szerinti országok” szöveg, valamint a „területére nem” szövegrész helyébe a „területére a – 3/A. §-ban meghatározott kivétellel – nem” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság és az Iráni Iszlám Köztársaság” szövegrész helyébe az „A 2. § (1) bekezdés szerinti országok” szöveg, az „állampolgárok” szövegrész helyébe az „állampolgárok – a 3/A. §-ban meghatározott kivétellel –” szöveg,

e) 4. § c) pontjában az „intézményben” szövegrész helyébe az „intézményben – az óvoda kivételével –” szöveglép.

Orbán Viktor s. k.,miniszterelnök